PCB i byggnader

Hus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 kan innehålla miljögifterna PCB. Det är fastighetsägarens ansvar att identifiera och byta ut byggnadsmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

Hälso- och miljöfarlighet

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp ämnen som sedan länge är ett känt miljöproblem. I mitten av 1960-talet började PCB upptäckas i miljön. Ämnena är svårnedbrytbara, stabila och anrikas i näringskedjan. Som en följd av förhöjda PCB-halter i havet minskade stammarna av bland sälar, utter och havsörn på grund utsläppens reproduktionsstörande effekt. Människor påverkas också, bland annat genom effekter på nervsystemet, immunförsvaret och fortplantningsförmågan.

PCB i byggnadsmaterial

PCB har använts som mjukgörare i fogmassor av polysulfid, och sannolikt kan PCB finnas kvar i vissa byggnadsmaterial från åren 1956-1973. PCB kan finnas i fogmassor både utomhus och inomhus, i isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. PCB läcker ut från befintliga fogar och förorenar intilliggande byggnadsdelar samt sprids till omgivande mark och luft. Om rivningsmaterial innehållande PCB hamnar på en soptipp läcker det också ut i miljön. I miljön tas det lätt upp i levande organismer, och så småningom hamnar det i djur som människan äter.

Inventering och sanering av PCB i byggnader

Enligt PCB-förordningen (SFS 2007:19, med ändring SFS 2010:963)) ska byggnader som är uppförda och/eller renoverade (omfogade eller överfogade) mellan 1956-1973 ha inventerats före den 30 juni 2008. Inventeringsresultaten ska ha anmälts till samhällsbyggnadsnämnden. Vid inventeringarna har prov tagits på fogmassor och halkskyddade golv som kan innehålla PCB samt uppgifter samlats om kondensatorer och isolerrutor för att kunna bedöma om och hur mycket PCB det finns i byggnaden. Om PCB påträffats i fastigheten ska byggnaden saneras. Sanering av PCB ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas. Borttaget PCB ska hanteras och transporteras som farligt avfall. De företag som sanerar PCB ska ha gått Svenska Fogbranschens Riksförbunds utbildning eller liknande utbildning.

Ändringen i PCB-förordningen (SFS 2010:963) medförde att tidplanen för sanering av fogmassor och halkskyddade golvmassor med PCB-halt över 500 ppm har förlängts. Även fogar och halkskyddade golv med lägre PCB-halt om 50-500 ppm ska saneras enligt följande.

  • Senast den 30 juni 2014 ska byggnad som uppförts eller renoverats under 1956-1969 ha sanerats från PCB.
  • Senast den 30 juni 2016 ska byggnader som uppförts eller renoverats 1970-1973, industribyggnader som uppförts eller renoverats under 1956-1073, eller om massan har använts inomhus, ha sanerats från PCB.
  • I samband med renovering, ombyggnad eller rivning ska byggnad saneras från PCB, om massan använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter år 1998.
  • Fogar och halkskyddade golv med lägre PCB-halt (50-500 ppm) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att medge dispens från tidpunkten när sanering av fogmassa och golvmassa ska vara utförd, om det finns särskilda skäl såsom att massan sitter mycket svåråtkomligt eller att saneringen försvårar en samhällsviktig verksamhet.

Vill Du veta mer om hur en inventering och sanering ska gå till, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?