Trelleborgs Stad 2035

Ett nytt förslag på fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, som sträcker sig till år 2035, låg ute för samråd under perioden 20 september till 22 november. Under denna tid har synpunkter på förslaget tagits emot.

Foto: Nina Schwab Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Under samrådstiden har förslaget för Fördjupad översiktsplan 2035 funnits att ta del av på kommunens bibliotek, i Rådhuset samt på denna webbplats. En utställning av samrådsförslaget anordnades på Valen-gallerian där det även fanns möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner vid tre olika tillfällen.

Inkomna synpunkter

Under samrådet inkom totalt 65 skriftliga synpunkter varav 16 via den digitala kartan. Samtliga yttranden finns nu sammanställda i sin helhet att ta del av.

Inkomna yttranden till samråd för Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs kommun 2035 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Samrådsredogörelse

Nu påbörjas arbetet med att gå igenom och svara på alla inkomna yttranden i en samrådsredogö­relse. I den ska även de förändringar synpunk­terna föranleder redovisas. Samrådsredogörelsen kommer att godkännas av kommunstyrelsen i samband med beslut om att den fördjupade översiktsplanen går ut på utställning. Beslut om utställning och godkännande av samrådsredogörelsen ska enligt tidplan ske i maj 2020.

Strategiskt planeringsdokument

Den fördjupade översiktsplanen för staden är ett strategiskt planeringsdokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs utveckling mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Den visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden. En viktig utgångspunkt i samrådsförslaget är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden.

Samrådshandlingen

Här kan du läsa samrådshandlingen i pdf-format. Klicka på länkarna nedan.
FÖP 2035 Samrådshandling Del 1  (PDF-dokument, 24,7 MB)
FÖP 2035 Samrådshandling Del 2  (PDF-dokument, 11,4 MB)

Samrådshandlingen är framtagen i en digital kortversion, där du ser vad samrådsförslaget innebär direkt i berörd kart-vy.
Klicka här för att komma till den digitala handlingen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt kommunens politiska vision. I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för de detaljplaner som tas fram.

Bakgrund

Genom långsiktig stadsutveckling tas Trelleborgs läge i Öresundsregionen och närheten till Europa till vara, vilket stärker kommunen som regional kärna. I detta arbete är fördjupningen av översiktsplanen ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 en del av det långsiktiga arbetet.

Se inkomna yttranden till samrådsförslaget (PDF-dokument, 1,7 MB)
Läs samrådshandlingen som pdf - del 1. (PDF-dokument, 24,7 MB)
Läs samrådshandlingen som pdf - del 2. (PDF-dokument, 11,4 MB)
Länk till digital kart-vy.
Läs mer om översiktsplaner.
Läs mer om planprogram.
Läs mer om detaljplaner.

Här kan du läsa om projektet Kuststad 2025.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?