Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden 2024-05-14

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-20

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-11

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-11

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-10

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46–48, Trelleborg, måndagen den 20 maj 2024, klockan 17.00, varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan med fokus på elevers och vårdnadshavares inflytande
  3. Revisionens granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom särskilt boende
  4. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Bildningsnämnden
  6. Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som suppleant i AB TrelleborgsHem
  7. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
  8. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  9. Val av kommunalråd
  10. Fyllnadsval av ombud till Kommuninvest Ekonomisk Förening
  11. Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  12. Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i Skånes kommuner
  13. Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i Sjöstaden Holding AB
  14. Fyllnadsval av uppdraget som suppleant i Sjöstaden Holding AB
  15. Val av ordförande i Sjöstaden Holding AB
  16. Motion (VS), Bredda utbildningsutbudet och därmed göra Söderslättsgymnasiet mer attraktivt som första val
  17. Motion (VS), En förvaltning för all bildning
  18. Motion (VS), Arbetsmarknadsförvaltningens olika uppdrag ska utredas
  19. Motion (C), Kultursommarjobb
  20. Motion (C), Barn och ungas psykiska hälsa
  21. Motion (C), Inför seniorer i förskola och skola
  22. Motion (V), Förbjud tjockolja i Trelleborgs hamn
  23. Redovisning av motioner som inte har beretts färdigt, våren 2024
  24. Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt, våren 2024
  25. Förtydligande av beslut för begäran av kommunal parkeringsövervakning
  26. Handlingsplan för husbilsturism i Trelleborgs kommun
  27. Förvärv av mark för utbyggnad av Västra ringvägen
  28. Beviljande av medel ur hållbarhetsfonden
  29. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2023
  30. Interpellationer och frågor
 • Trelleborgs kommun (§100 KS 2023/739) har den 22 april 2024, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Dalköpingeåns naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 22 april 2024.

  Reservatet omfattar del av fastigheterna Dalköpinge 6:3, Öster Jär 1:134, Öster Jär 1:135, Öster Jär 1:136, Mellanköpinge 1:172, Mellanköpinge 16:177, Mellanköpinge 12:29 och Dalköpinge12:8. Fastighetsägare är Trelleborgs kommun.

  Föreskrifterna för naturreservatet träder i sådant fall i kraft fyra veckor efter publicering på kommunens webbplats. Naturreservatet omfattar 25,1 hektar och är beläget i östra delen av Trelleborg, cirka 3 kilometer från Trelleborgs centrum.

  Syftet med Dalköpingeåns naturreservat är att långsiktigt bevara och utveckla ekosystem samt biologisk mångfald i en tätortsnära miljö. Syftet planeras att uppnås genom att fullfölja en framtagen skötselplan. Föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängligt på kommunens webbplats: www.trelleborg.se/dalkopingeans-naturreservat

  Trelleborgs kommuns beslut kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till: Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg.

  Överklagan kan också skickas via e-post till: kontaktcenter@trelleborg.se

  Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer: §100 KS 2023/739 och MH-2023-2156. Överklagan ska ha inkommit senast 1 juni 2024.

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: Okänt

  Fabrikat: TMS Classic

  Typ: Moped

  Ursprunglig uppställning: Liljeborgsgatan 14

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-06

  Datum då anslaget tas ner: 2024-05-28

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-06

  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-29

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-29

  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-23

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen, St. Nicolai plan 3

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-26

  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-21

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Nedan fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: HLK 322

  Fabrikat: Ford

  Typ: Focus

  Ursprunglig uppställning: Henry Dunkers gata

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: NLX 521

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Crafter

  Ursprunglig uppställning: Rektorsgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden
  Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-19
  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-12
  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lilla Beddinge 24:1 i Beddingestrand. Planområdet är beläget intill golfbanan och Granhyddan i Beddingestrand och syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsbebyggelse (radhus och flerbostadshus) i västra delen av Beddingestrand. Den södra delen av området möjliggör även för centrumverksamhet och vård. Syftet är även att möjliggöra för expandering av golfbanan västerut.

  Planförslaget överensstämmer endast delvis med Översiktsplanen och tas därmed fram med utökat förfarande.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Under tiden den 23 april till och med den 21 maj finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: trelleborg.se/detaljplaner.

  Granskning pågår mellan den 23 april och den 21 maj 2024.

  Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 21 maj.

  Ange diarienummer PL-2021-50 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ardennern 1 ”Business Center Trelleborg”, DP 283. Planområdet är beläget vid Trelleborg stads östra delar. Då revideringar gjorts ställs förslaget ut för en tredje granskning.

  Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för industri- och produktion- samt logistikverksamhet, med kompletterande inslag av kontor. Detaljplanen möjliggör även för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Kvarteren sammanlänkas i en ny gatustruktur, anpassad för tung trafik. Därutöver syftar detaljplanen till att värna värdefulla naturmiljöer samt skapa möjlighet att inom området ta hand om dagvatten.

  Planförslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med standardförfarande.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Granskning 3 pågår mellan 17 april till och med 6 maj 2024. Under den tiden finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: trelleborg.se/detaljplaner.

  Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 6 maj.

  Ange diarienummer PL-2021-37 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: UYC 574

  Fabrikat: Mercedes

  Typ: C200

  Ursprunglig uppställningsplats: Persåkersvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: DCW 363

  Fabrikat: Renault

  Typ: Master

  Ursprunglig uppställningsplats: Persåkersvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer:  (PL) TOS 43030

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Golf

  Ursprunglig uppställning: Kapellplan 6

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (D) B HV5038

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: –

  Ursprunglig uppställning: Östergatan 7 Anderslöv

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (GB) FE06MGZ

  Fabrikat: Toyota

  Typ: Yaris

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: AHH 774

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Touareg

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: SPG 627

  Fabrikat: Chrysler

  Typ: Cruiser

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

Kommunledningsförvaltningen