Fotbollsplaner

Huvudarena för fotboll i Trelleborg är Vångavallen med tre gräsplaner och en konstgräsplan. I Trelleborgs kommun finns även konstgräsplan på Köpingeskolan, Västervångskolan, i Smygehamn och i Anderslöv.

Vångavallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vångavallen

Vad händer på fotbollsplanerna?

Dagens bokningar på Vångavallen.

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på fotbollsplanerna? Dagens bokningar på fotbollsplanerna. Välj aktuell fotbollsplan och datum.

Arenakrav 2018 på Vångavallen

Trelleborgs FF har tagit steget upp i seriesystemet och kommer 2018 att spela i allsvenskan. Detta medför att kraven på arenan ökar avsevärt. Fritidsnämnden beslutade den 5 december § 88 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan som utgår från Svenska Fotbollförbundets besiktningsprotokoll och att fritidsnämnden därefter kommer att äska investeringsmedel för iordningställandet samt för ökade driftskostnader.

Den 14 december 2017 besiktigades arenan av SvFF, polis, räddningstjänst och TFF. Den 4 januari 2018 genomförde polisen tillsammans med vaktbolaget och TFF ytterligare en mer inofficiell kontroll. Inget i det ursprungliga besiktningsprotokollet ändrades. Därefter har förvaltningen tagit in en mängd kostnadsförslag och offerter för att skapa en ekonomisk kalkyl.

Den 11 januari träffade förvaltningschefen och idrottsenhetens chef supporterklubbens styrelse för att inhämta deras åsikter om placering av bland annat supporterklacken. Klubben säger sig vara nöjda med den föreslagna platsen för sin klack.

Förvaltningens förslag/handlingsplan är att alla säkerhetsåtgärder och installation av wifi-anläggning måste göras omedelbart och att en långsiktig plan för resterande saker måste snarast tas fram för att Trelleborgs FF ska kunna söka dispens för resterande åtgärder hos SvFF. Av dessa åtgärder får kameraövervakningen enligt brådskande ordförandebeslut 25 januari finansieras via fritidsnämndens investeringsram och övriga åtgärder via servicenämndens investeringsram; wifi-anläggning, staketarbete och hårdgörning av ytor. Därutöver tillkommer kostnader för inhyrning av tält för så kallade hospitalityytor och media samt nya belysningsstolpar och belysningsarmatur.

Fritidsnämnden beslutade 6 februari, §19 att komplettera befintlig planbelysning med master och erforderliga armaturer med tillbehör för att klara arenakraven.

Vinterplaner 2018

När första snön kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa planer snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls.

Prioriteringar

Idrottsenheten kommer precis som tidigare år att vid behov snöröja vinterplanerna måndag – fredag. Då vi inte har resurser att röja alla planer på en dag tar vi dem i prioriteringsordning. Idrottsenheten har i samråd med fritidsenheten gjort upp ett prioriteringsschema som baseras på planbelastning. Olika planer har olika prioritet beroende på vilken veckodag det är.

Prioriteringsschema 2018  (PDF-dokument, 73 kB)

Likt förra vintersäsongen saknas resurser till snöberedskap på helgerna vilket kan leda till att matcher behöver ställas in eller flyttas.

Vid snöfall åligger det föreningen att ta kontakt med tjänstgörande servicearbetare för upplysningar, 0708-81 78 75. Det är dock upp till respektive lagansvarig att göra bedömningen om man anser att planen är spelbar. Allt spel sker på egen risk. Planskottning och borstning av planerna får endast ske av behörig personal.

Information kan även finns på förvaltningens hemsida och facebooksida www.trelleborg.se/fritid och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg

Det är av största vikt att föreningarna snarast möjligt meddelar fritidsenheten när träningar/matcher ställs in eller ändras så att rätt planer kan prioriteras och inga planer underhålls i onödan.

Fotbollsplaner och fotbollsföreningar

Kommunen har femton olika fotbollsföreningar. Nio av dessa har ungdomsverksamhet. Totalt i dessa föreningar finns cirka sjuttio ungdomslag, fjorton herrlag och tre damlag. Kommunen har lag i Allsvenskan 2018 och ner till lägsta division, division 7.

Kommunen har fjorton anläggningar med fotbollsplaner. Totalt arton 11-mannaplaner varav fem med konstgräs och sjutton ungdomsplaner varav en med konstgräs.

Vångavallen, Köpingeskolan (konstgräs), Lillevång-/Vannhögskolan (konstgräs) Ymorvallen, Albäck, Snarringe, Anderslöv (konstgräs + naturgräs), Klagstorp, Lilla Beddinge, Smygehamn (konstgräs + naturgräs), Gislöv och Gylle. 7-manna grusplan finns på Skegrie skola och Serresjöskolan, dessutom två 7-manna gräsplaner och två 5-manna gräsplaner på Söderslättshallen.

Regler för konstgräs

Föreningar som bedriver verksamhet eller arrangerar match på konstgräsplanen ansvarar för att reglerna efterföljs och att det är rent och snygg på och vid sidan av planen innan området lämnas. Grindarna skall låsas. Fel eller skador som upptäcks på konstgräsplanen ska snarast meddelas kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0410-73 38 59 eller e-post .

Regler för konstgräs (PDF-dokument, 102 kB)

Gräsplanerna på Söderslättshallen

Gräsplanerna på Söderslättshallen är stängda för säsongen oktober - april.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?