Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor.

B-hallen på Söderslättshallen
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika B-hallen på Söderslättshallen

Sommarschema

Sommarsäsongen inleds måndag 1 april. Detta innebär att sista dagen för vinterschemat är fredag 29 mars. Från och med måndag 1 april är det sommartider som gäller på samtliga anläggningar.

Samtliga naturgräsplaner kommer att vara vältade inför starten den 1 april. Anläggningar där det spelas matcher i första omgången kommer att prioriteras när det gäller klippning och linjering.

Tänk på att naturgräsplanerna är mycket känsliga under inledningen av säsongen. Träna därför med förnuft! Undvik att träna med målen i straffområdena och nyttja sidoytor i så stor utsträckning som möjligt.

Behov av idrottshallar och gymnastiksalar

Fritidsnämnden beslutade 30 april att godkänna förvaltningens utredning och återrapportering gällande kartläggning av idrottsanläggningar samt att ta föreningarnas kommentarer i beaktning i kommande budgetberedning, lokalförsörjningsplaner samt arbete med kommande 100-lista för åren 2019-2020.

Framtidens idrottsanläggningar i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 314 kB)

Analysen har under perioden december 2017 till februari 2018 varit ute på remiss och kommunens idrotts- och fritidsföreningar har genom en webbenkät kunnat inkomma med kommentarer och synpunkter. Under remissperioden har 19 föreningar svarat på remissen. Förvaltningen hoppas att föreningarna som ännu inte sagt sin mening om anläggningsbehovet tar tillfället i akt att tycka till i kommande process.

Svaren handlar många gånger om mindre problem som kan åtgärdas inom en kortare tidshorisont. Exempel på detta är behov av belysning, utrustning, staket och sittplatser. I remissvaren föreslås också större åtgärder i form av ombyggnation av lokaler, omklädningsrum, tillbyggnad av läktare, samt investeringar för nya anläggningar.

Det har också inkommit kommentarer om behov av halltider för ett antal idrotter, vilket även utredningen konstaterade. Det finns en förhoppning om att en del av det problemet kommer att lösas när de idrottshallar som är under byggnation står klara. Naturligtvis finns det idrotter som inte kommer att kunna ta del av dessa. Vilkas behov kommer att kvarstå.

Kartläggning av anläggningar

Föreningar har fortfarande möjlighet att inkomma med synpunkter på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar genom en öppen webbenkät på kommunens hemsida.

Fritidsnämnden beslutade 5 december att skicka ut en kartläggning av anläggningar på remiss till Trelleborg tillsammans, Fritidsutskottet samt idrottsföreningar som finns i kommunens föreningsregister. Remiss ska besvaras innan 15 januari.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med en analys av kommunens anläggningsbestånd. Befolkningsstatistik, trender, behov och möjligheter har analyserats och nu vill vi ha in era kommentarer, behov och tankar kring de anläggningar ni är verksamma i. Ange eventuella anläggningar som saknas. Förvaltningen kommer sedan att sammanställa och lägga in informationen i analysen av anläggningsbeståndet.

Fyll i era svar, behov och kommentarer här.

Bilaga Kartläggning anläggningar (PDF-dokument, 7,9 MB)

Trelleborgs kommun ökar. Under 2016 passerades 40 000 invånare och 2028 ska kommunen uppnå befolkningsmålet 50 000 trelleborgare. För att kunna möta alla dessa nya trelleborgares behov behöver fritidsnämnden veta vilka anläggningar som det finns behov av för idrottslig och fritidsverksamhet. Fritidsnämnden behöver analysera vilket behov det finns i det befintliga beståndet och vilket framtida behov det kan finnas.

Målet med utredningen är att presentera nuläget och att komma med förslag för framtida utveckling av anläggningsbeståndet för fritidsnämndens verksamheter.

Utredningen ska ses som ett underlag när beslut om olika investeringar och prioriteringar inom idrotts- och fritidsområdet ska fattas i kommunen. Utredningen kan också fungera som ett stöd för yttrande i kommande planer i stadsbyggnadsprocessen.

Brist på idrottsanläggningar och idrottslokaler

Fritidsnämnden betonar i Trelleborgs kommuns fastighetspolicy att det i dagsläget råder brist på anläggningar/lokaler för idrottsutövande och för att täcka behovet i ett populationsmässigt växande Trelleborg behövs fler anläggningar för idrottsutövande. Fritidsnämnden vill påpeka att anläggningar av multifunktionell karaktär bör beaktas.

Omklädningsrum

Kultur- och fritidsförvaltningen påminner om stöldrisken. Inbrott, skadegörelse och stölder förekommer tyvärr. Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet! Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för värdesaker i omklädningsrum.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?