Förslag till nya hastighetsgränser i tätorter i Trelleborgs kommun

Ingen enskild faktor betyder så mycket för trafiksäkerheten som hastigheten. Tekniska serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till hastighetsplan i enlighet med handboken Rätt fart i staden-Hastighetsnivåer för en attraktiv stad.

Hastighetsplanen omfattar de kommunala och statliga vägarna i Trelleborg och de flesta större tätorter i kommunen. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter tätortens förutsättningar, där olika kvaliteter såsom stadens/tätortens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa har vägts in. I dag har kommunerna rätt att inom tättbebyggt område använda sig av alla jämna 10-steg från 30 km/h till 110 km/h. På sikt är strävan dock att hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80, 100 km/h samt gångfart skall användas.

Hastighetsgränser

Utgångspunkten i hastighetsplanen är att:

- 30 km/h skall användas inom lokalnätet i bostadsområden och i centrum samt vid skolor där konfliktrisken med oskyddade trafikanter är stor

- 40 km/h på huvudgator och industriområden där blandtrafik med oskyddade trafikanter förekommer

- 60 km/h eller högre på infartsvägar och genomfarter.

Den föreslagna hastighetsplanen har vid flera tillfällen presenterats för tekniska nämnden som är positiv till att genomföra de föreslagna hastighetsförändringarna.

Genomförande i etapper

Tekniska serviceförvaltningen genomför hastighetsplanen i etapper under 2015 efter hand som det finns förutsättningar för detta. I flera fall måste samråd ske med andra väghållare såsom Trafikverket och vägsamfälligheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!