Gator och vägar

Sveriges vägnät består av 9 800 mil statliga vägar, 3 700 mil kommunala gator och vägar samt cirka 28 400 mil enskilda vägar.

5 826 m väg i Trelleborgs kommun har enligt uppgifter från Trafikverket (år 2004) en hastighetsbegränsning på 30 km i timmen. 50 819 m väg har 50-gräns, 279 457 m har 70-gräns och 39 375 m har 90-gräns.

Allmän väg

Allmän väg är

  • väg som anläggs enligt väglagen eller förändras till sådan enligt väglagen
  • för allmän samfärdsel upplåten väg som av hävd ansetts som allmän
  • väg som enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som då väglagen trädde ikraft hölls av staten eller en kommun

Väghållare för allmänna vägar är stat eller kommun. De vägar som inte är allmänna är således enskilda.

Enskilda vägar

Vägunderhållet sköts av vägens ägare eller vägsamfälligheter, då det är flera ägare. Viktigare enskilda vägar uppbär ofta statsbidrag för driften medan det för vissa andra inte utgår statsbidrag. Ansökningar om statsbidrag till bl.a. drift inklusive eventuell upprustning av enskilda vägar tas emot av Trafikverket.

I Trelleborgs kommun får alla enskilda vägar som uppbär statligt bidrag även ett kommunalt bidrag.

Det juridiska ansvaret för den enskilda vägen har väghållaren d v s markägaren/-na eller en organisation såsom vägförening, vägsamfällighet eller samfällighetsförening.

Enligt Förordningen om vägtrafikdefinitioner är definitionen för väg:

  1. en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används av trafik med motorfordon
  2. en led som är anordnad för cykeltrafik
  3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Kommunala eller statliga?

De kommunala gatorna finns i huvudsak i centralorten och de större byarna. Genomfartslederna och landsvägarna är statliga.

För besked om vilken kategori som din gata/väg tillhör, kan kontakt tas med tekniska serviceförvaltningens gatuavdelning, trafikhandläggare/expedition.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!