Öppna data

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda.

Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en webbtjänst eller en app som bygger på informationen.

Trelleborgs kommuns kommuns öppna data innehåller aldrig uppgifter som identifierar privatpersoner eller företag.

Öppna data ses även som ett sätt för medborgarna att få insyn i förvaltningen.

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra kommuner finns det färdiga funktioner i kommun- och landstingsdatabasen.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är en samling nyckeltal fördelade över flera viktiga områden och sätter fokus på sådant som kan intressera invånare. Resultaten belyser kommunens effektivitet och kvalitet samtidigt som de också är jämförbara med över 220 andra kommuner.

Tillgänglighet i kommunen

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

År Antal

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U00413
(U00413 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%)

År Antal

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) (-2015)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U00414
(U00414 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

År Antal
2011 12
2012 12
2013 12
2014 12
2015 12
2016 49
2017 49

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U09403
(U09403 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

År Antal
2011 22
2012 64
2013 61
2014 69
2015 77
2016 89
2017 92

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U11401
(U11401 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (Dagar)

År Antal
2011 23
2012 13
2013 9
2014 7
2015 6
2016 22
2017 11

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U11402
(U11402 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? (Dagar)

År Antal
2011 11
2012 17
2013 27
2014 20
2015 13
2019 1

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U31402
(U31402 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Trygghet i kommunen

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? (Dagar)

År Antal
2009 10.48
2010 13
2011 11
2012 10
2013 13
2014 12
2015 12
2016 14
2017 17
2018 16
2019 17

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U21401
(U21401 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad

År Antal
1995 4.3032
1996 4.5608
1997 6.7291
1998 6.2081
1999 6.330271
2000 6.137498
2001 5.850264
2002 5.713937
2003 5.801766
2004 6.033714
2005 5.737705
2006 5.900835
2007 6.324621
2008 5.410141
2009 5.602689
2010 5.468328
2011 5.505198
2012 5.59508
2013 5.59803
2014 5.656538
2015 5.66343
2016 5.532828
2017 5.5625
2018 5.775252
2019 5.829146

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N11102
(N11102 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Delaktighet och kommunens information

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? (%)

År Antal
1994 85.77646
1995 85.77646
1996 85.77646
1997 85.77646
1998 77.81564
1999 77.81564
2000 77.81564
2001 77.81564
2002 76.65467
2003 76.65467
2004 76.65467
2005 76.65467
2006 78.87194
2007 78.87194
2008 78.87194
2009 78.87194
2010 80.08709
2011 80.08709
2012 80.08709
2013 80.08709
2014 81.7769
2015 81.7769
2016 81.7769
2017 81.7769
2018 83.3735
2019 83.3735
2020 83.3735

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N05401
(N05401 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (Index)

År Antal
2009 72
2010 79
2011 82.83334
2012 79.25
2013 85
2014 83.66666
2015 85.76921
2016 71.22396
2017 72.13541

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U00415
(U00415 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Kommunens effektivitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (kr/år)

År Antal
2000 76500
2001 84480
2002 90338
2003 91098
2004 83980
2005 92986
2006 100890
2007 101776
2008 110187
2009 117492
2010 123176
2011 126270
2012 126446.5
2013 131919.6
2014 136262.2
2015 141793.7
2016 147156.9
2017 145762.8
2018 145930
2019 144668.7

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N11008
(N11008 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

) Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%)

År Antal
1998 92.89099
1999 87.38318
2000 83.58974
2001 89.15094
2002 86.30705
2003 90.12346
2004 92.80576
2005 87.81362
2006 85.77236
2007 90.84746
2008 91.33858
2009 89.19861
2010 86.78414
2011 88.46154
2012 86.78414
2013 91.1215
2014 91.94313
2015 91.75258
2016 89.09091
2017 89.47369
2018 87.33624
2019 83.88278

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N15428
(N15428 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 (kr)

År Antal
2010 325.5522
2011 307.6712
2012 332.2
2013 318
2014 331.0285
2015 324.3055
2016 348.2125
2017 365.8546
2018 383.1389

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U15406
(U15406 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Andel som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%)

År Antal
2012 88
2013 89
2014 88
2015 85
2016 83
2017 89
2018 81
2019 83

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U21468
(U21468 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (% av maxpoäng)

År Antal
2012 72.72727
2013 73
2014 69.69697
2015 75.75758
2016 72.72727
2017 45.45454

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U21431
(U21431 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? (%)

År Antal
2012 88
2013 89
2014 88
2015 85
2016 83
2017 89
2018 81
2019 83

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U21468
(U21468 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende (% av maxpoäng)

År Antal
2012 91.11111
2013 69
2014 84
2015 86
2016 88
2017 80
2018 86

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng (-2018)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U28423
(U28423 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Andelen ungdomar, 13-20 år, som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? (%)

År Antal
2011 76
2012 84
2013 67.5
2014 84
2015 74
2016 64
2017 69
2019 71

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/U33400
(U33400 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Kommunen som samhällsutvecklare

Andelen förvärvsarbetare, 20-64 år, i kommunen? (%)

År Antal
1997 66.87376
1998 68.09109
1999 68.40977
2000 70.69939
2001 72.67795
2002 72.8548
2003 72.33388
2004 72.80402
2005 73.11732
2006 74.0949
2007 75.4249
2008 74.96365
2009 73.11288
2010 74.64765
2011 74.78094
2012 75.18565
2013 75.69561
2014 75.83599
2015 75.63856
2016 76.94221
2017 77.85053
2018 78.26016

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N00914
(N00914 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (%)

År Antal
2001 5.394546
2002 4.927888
2003 4.336487
2004 4.078324
2005 3.964348
2006 3.678075
2007 3.249714
2008 3.457818
2009 3.587883
2010 3.661858
2011 3.739834
2012 3.401009
2013 3.42461
2014 3.746539
2015 3.623239
2016 3.705053
2017 3.693239
2018 3.16467

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N31807
(N31807 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (dagar/registrerad)

År Antal
1998 11.09854
1999 15.10378
2000 18.80143
2001 21.99713
2002 24.29877
2003 24.31644
2004 21.36237
2005 20.14456
2006 19.6322
2007 17.38349
2008 12.75907
2009 9.527103
2010 8.529755
2011 8.969868
2012 9.437796
2013 11.22204
2014 13.26046
2015 14.52734
2016 16.01614
2017 14.57638
2018 14.801

Länk till API: http://api.kolada.se/v2/data/municipality/1287/kpi/N00938
(N00938 = nyckeltalet, 1287 = Trelleborgs stad)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?