Medarbetarundersökning

Senaste medarbetarundersökningen genomfördes hösten 2014 i samarbete med Enkätfabriken. Syftet med undersökningen är att ta redan på hur kommunens medarbetare upplever sitt arbete och sin arbetssituation.

Totalt skickades undersökningen ut till 3 006 medarbetare och av dessa svarade 2 538 på undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 84 %. Detta får anses vara en mycket bra svarsfrekvens och en indikation på att medarbetarna vet att kommunen arbetar aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen.

Enkätfabriken mäter NöjdMedarbetarIndex (NMI) utifrån 3 st påståenden som medarbetaren besvarar på skalan 0 till 100. Detta är en annan metod än den som använts tidigare och frågorna som ingick i enkäten har förändrats i stor utsträckning jämfört med tidigare undersökningar. Av dessa anledningar är årets resultat inte jämförbart med tidigare år. NMI uppgår i årets mätning till 68.

Påståendena i medarbetarundersökningen är indelade i olika områdesindex och mycket goda resultat återfinns inom områdena:

  • Motivation
  • Styrning
  • Jämställdhet och likabehandling

Kommunens medarbetare upplever i stor utsträckning att arbetet känns meningsfullt, att man man samarbetar bra på arbetsplatsen och att de har förtroende för chefen.

Vi kan även konstatera att det finns vissa utvecklingsområden. Detta gäller bland annat områdena belastning och uppföljning av målsättningar. Många medarbetare anser att tiden inte räcker till för att hålla en hög kvalitet på arbetet och att de inte får återkoppling om kvaliteten på arbetet i tillräckligt stor utsträckning.

Undersökningen befäster även de indikationer som vi haft tidigare om att vi måste fortsätta vårt arbete med att öka stoltheten över att vara anställd i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?