Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt för politikerna att lyssna på medborgarna och låta dem vara med och påverka frågor som medborgarna tycker är viktiga. Ordet medborgare har i detta sammanhang inget med folkbokföring att göra. Alla berörda som lever och verkar i Trelleborg kan vara med i dialogen.

Grupp av människor som för dialog
Foto: Pixabay Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Grupp av människor som för dialog

Kommunfullmäktige i Trelleborg har beslutat om fyra principer för hur Trelleborgs kommun ska arbeta med medborgardialoger.

När vi för medborgardialog i Trelleborg

Medborgardialog ska alltid övervägas när det finns ett förslag eller när det är aktuellt med en större förändring som berör medborgarna i Trelleborgs kommun. För att medborgardialog ska genomföras måste frågan vara lämplig för dialog och medborgarnas synpunkter ska vara till nytta. En fråga som är lämplig för dialog är påverkningsbar och det finns utrymme för politikerna att beakta medborgarnas åsikter och synpunkter som en del av beslutsunderlaget.

Hur vi för dialog i Trelleborg

Alla medborgare som är berörda av frågan ska ges möjlighet att delta i dialogen. Det ska vara tydligt hur stort inflytande medborgarna kommer att kunna få och hur resultat av dialogen ska användas.
Syftet med dialogen bestämmer vilken form av delaktighet som passar bäst. Tabellen kan vara till hjälp för att visa olika grader av inflytande.

Ansvar för medborgardialogen

De förtroendevalda beslutar om medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen ingår som ett underlag för det politiska avgörande i frågan, men det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda i fullmäktige, nämnder, utskott och styrelser.

Återkoppling och Utveckling

Resultatet av medborgardialogen ska alltid återkopplas till dem som deltagit. Kommunens arbete med medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas fortlöpande.

Medborgardialog

Hjälpte informationen på den här sidan dig?