Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorerna prövar om kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet har utövats på ett tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll, som utövas av nämnden är tillräcklig.

Granskningsområden fastställs av revisorerna i en årligen upprättad revisionsplan och omfattar dels förvaltningsrevision (prövning om verksamheten bedrivs effektivt och är inriktad på de mål som gäller för verksamheten) och dels redovisningsrevision (utröna om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig).

Redogörelse för under året genomförda granskningar och resultat av granskningarna lämnas i den årliga revisionsberättelsen, som revisorerna enligt kommunallagen ska avge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?