Kungörelse: Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder 2020-04-27

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 27 april 2020, kl. 16.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

1. Justering av protokoll

2. Revisionen: Granskning av investeringsprocessen i kommunala verksamhetslokaler

3. Revisionen: Granskning av valnämndens verksamhet

4. Revisionen: Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö

5. Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin

6. Avsägelse och fyllnadsval av revisor i kommunrevisionen och lekmannarevisor i Trelleborgs Hamn AB

7. Medborgarförslag - Husbilstömning

8. Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser

9. Anmälan av inkomna interpellationer

10. Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Lars Mikkelä (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller grundskolan

11. Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Lars Mikkelä (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller gymnasieskolan

12. Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Venzel Rosqvist (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller äldreomsorgen

13. Interpellation från Birgitta Lanér Sjöström (S) till Karin Jönsson (KD) - Tillsyn enligt bl.a. Plan- och bygglagen (PBL)

14. Motion - Anlägg blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor

15. Motion - Förbjud nedskräpning av fimpar och snus

16. Motion - Anlägg cykelvägar med enkla alléer

17. Motion - Inventera, nyplantera, kompletteringsplantera och vårda nyttoväxterna i kommunens grönområden

18. Samordnad fordonshantering

19. Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) 2019-2023

20. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, våren 2020, till april KF

21. Årsredovisning 2019

22. Omklädningsrum ishallen - begäran om anslag

23. Ombudgeteringar 2019 till 2020 Kommunstyrelsen

24. Ombudgetering från 2019 till 2020

25. Finansiell årsrapport 2019

26. Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Grevie

27. Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Rådhus AB

28. Projektplan för framtagande av tematiskt tillägg till översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar

29. Förvärv, Lavetten 39

30. Avtal, DP 233, Projekt 50040, Västervång nordost, Fastighet Västervång 2:25 och 3:91

31. Avtal, Västra Gränstorp, DP 259, Västervång 2:25

32. Äskande om och upprättande av projekt, DP 267, fastighet Mellanköpinge 13:23 m.fl.

33. Slutredovisning av investeringsprojekt Ledningsnät VA

34. Motion, Verksamhet på landet

35. Avyttring, Tankbilen 3

36. Äskande om och upprättande av projekt, DP 257, Projekt Smygehuks Fyr, Östra Torp 5:17

37. Överföring av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs elnät AB

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?