Karttyper

Det finns många olika typer av kartor. Här kommer en kort beskrivning av några.

Baskarta

Täcker Trelleborgs kommun och uppdateras fortlöpande. Innehållet underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier. Baskartan innehåller bl.a. följande information:

  • fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • gator och vägar
  • nivåkurvor
  • detaljer på marken, byggnader, stigar, staket, belysningsstolpar med mera

Information i baskartan kan vid beställning kombineras med information från andra kartor t.ex. adresskartan

En beställning kan skräddarsys utifrån behov av information samt utifrån vilket område kartan ska täcka. Kartinformationen levereras digitalt (bild-, gis- eller cad-format) på fil eller utritat på papper.

Kostnaden för nyttjande av baskartan är beroende av utbredningen som leveransen avser samt vilka informationstyper som redovisas.

Förrättningskarta

En förrättningskarta redovisar tillsammans med beslut och protokoll slutresultatet av en lantmäteriförrättning. Det innebär att kartan redovisar förändringar i fastighetsindelningen, servitut, ledningsrätter m.m. Förrättningskarta skapas av lantmäterimyndigheten i samband med lantmäteriförrättning.

Grundkarta

Grundkartan är en produkt som används som underlag till detaljplan. Den innehåller fullständig redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, staket, häckar, höjdkurvor, markdetaljer samt alla va-, tele-, el- och fjärrvärmeledningar.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast en nybyggnadskarta. Den används som underlag när man gör en situationsplan och skall oftast ingå vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både den som söker bygglov och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs. Vid enklare åtgärder vid bygglovsansökan kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan kan levereras både digitalt och i pappersform. Kartan redovisar detaljinformation med fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, marknivåer, anslutningspunkt för vatten- och avloppsanslutning m m.

Kartprodukter

Förenklad karta med färglagda ytor och konturer. T.ex. kommun- och tätortskarta. Vi kan på beställning även göra andra kartor.

Ortofoto

Ortofoto är en geometrisk korrigerad flygbild. Den framställs normalt av flygbilder som fotograferas från normalhöjd 4800, i både IR och färg. Uppdateringen görs enligt gällande långsiktig flygfotoplan, i genomsnitt vart tredje år, tätare i södra Sverige och längs norrlandskusten, men glesare i Norrlands inland och fjällen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?