Hur överklagar man ett kommunalt beslut?

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut; kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Kommunalbesvär får göras av den som bor i kommunen. Kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, omfattar således även lämpligheten, och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller). Domstolen avgör sedan frågan.

Besvärshänvisning

Ett beslut som går sökanden emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, kommer att översändas till den sökande tillsammans med en besvärshänvisning. Där framgår det hur man gör för att överklaga beslutet.

Exempel på beslut som kan överklagas är beslut om socialhjälp och bygglov.

Vänd dig till kommunens tjänstemän om du vill ha hjälp med att klaga/överklaga!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!