Upphandling

Upphandlingsenheten i Trelleborgs kommun är kommunens specialkompetens inom upphandlingsområdet.

Upphandlingsenheten arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men har också till uppgift att följa utvecklingen, informera och i övrigt fungera som rådgivare till kommunens förvaltningar. Varje förvaltning har, med stöd av upphandlingsenheten, ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av de kommunövergripande avtalen.

Trelleborgs kommun följer de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning utförs upphandlingarna i enlighet med vår policy.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?