Information om köldmedia

För dig som har kyl-, luftkonditionerings-, eller värmepumputrustning.

Vad är ett köldmedium?

Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kyl-, frys- och ventilationsanläggningar. De betecknas med R och ett nummer samt delas in i olika kategorier. Köldmedium som CFC och HCFC bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet medan HFC endast bidrar till växthuseffekten. Det finns specifika bestämmelser och regler för hur du använder och hanterar köldmedier samt bestämmelser om hur aggregat och anläggningar ska skötas och underhållas. Du som verksamhetsutövare och ansvarig för anläggningen med köldmedier är ansvarig för att bestämmelserna följs.

Certifierade företag utför kontroll

Endast ett certifierat företag får installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i de aggregat som innehåller köldmedium. Operatören till utrustning som innehåller köldmedium (HCFC, HFC) ska låta ett certifierat företag utföra regelbunden läckagekontroll.

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med den 1 januari 2015 har en ny EU-förordning (nr 517/2014) om f-gaser trätt i kraft.

I och med den nya lagstiftningen ska mängden köldmedia anges som koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilogram (kg). Detta görs genom att beräkna hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma klimatpåverkan som den aktuella växthusgasen. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Informationsskyldighet vid nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation eller konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före installationen. Vid val av köldmedium ska alltid det köldmedium som har minsta möjliga påverkan på miljön väljas. Läckagekontroll ska alltid göras i samband med nyinstallation eller konvertering.

Förbud för vissa köldmedier

HCFC (t ex R22) med fyllnadsmängd över 3kg får inte användas efter 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än 3kg, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Överträdelse kan leda till åtal för miljöfarlig kemikaliehantering.

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Register och utrustningskrav

För varje utrustning ska operatören föra register över mängd och typ av köldmedium som ingår, utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedium och så vidare. Namnet på det certifierade företaget som utfört kontrollen ska anges. Anläggningen ska vara tydligt märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Det ska även finnas drift- och skötselinstruktioner. De aggregat som har en k��ldmediemängd på 500 ton CO2e eller mer ska dessutom ha ett system för upptäckt av läckage som ska kontrolleras minst var tolfte månad.

Skrotning av köldmedieanläggningar

Endast ett certifierat företag får demontera och skrota ett köldmedieaggregat. Vid skrotningen upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som operatören skriver under och skickar till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Årlig rapport till samhällsbyggnadsförvaltningen

Från 1 januari 2017 ska all utrustning som har krav på periodisk läckagekontroll räknas med, även system under 3 kg (6 kg för hermetiskt slutna). Om den sammanlagda fyllnadsmängden för anläggningen motsvarar 14 ton CO2e eller mer, ska en årsrapport skickas in till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Förutom administrativa uppgifter ska rapporten innehålla uppgifter om total mängd köldmedium, påfylld och omhändertagen mängd under det senaste kalenderåret och resultatet av utförda kontroller med mera. Finns flera aggregat ska samtliga finnas förtecknade och bifogas till rapporten.

Handläggningsavgift

Enligt taxa för prövning, anmälan och tillsyn inom miljöbalkens område i Trelleborgs kommun tas en handläggningsavgift ut för anmälan om värmepumpsanläggning och årliga inkommande köldmedierapporter.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 april 2016. En indexuppräkning kan därefter ske av samhällsbyggnadsnämnden varje år.

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift som betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Överträdelser som kan medföra miljösanktionsavgift är bland annat att:

  • Inte ha informerat samhällsbyggnadsförvaltningen innan installation eller konvertering:

5000 kr

  • Inte utförd läckagekontroll i samband med installation eller annat ingrepp i köldmediesystemet:

5 000 kr

  • Krav på att upprätta och föra register inte följs:

2 000 kr

  • Återkommande kontroll inte utförs inom angiven tid:

5 000 kr

  • Årlig rapport med resultat från bland annat läckagekontroll är försenad

1 000 kr

  • Krav på ackreditering vid ingrepp i köldmediesystem inte följs:

▪ Fysisk person eller ideell förening

▪ Juridisk person

3 000 kr

10 000 kr

Hjälpte informationen på den här sidan dig?