Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Det är svårt att själv bedöma och se i vilket skick cisternen är, speciellt om cisternen och rörledningarna är belägna under mark. Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan i värsta fall bli dyra saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Hanteringen av cisterner regleras bland annat genom Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24, med ändringar NFS 2006:16 och NFS 2009:3). Här följer en sammanfattning av de regler som gäller för cisterner allmänt och av de särskilda reglerna för cisterner inom vattenskyddsområde.

Information vid installation av cistern

En skriftlig information till samhällsbyggnadsnämnden ska ske minst fyra veckor före en cistern installeras. En anmälan krävs vid installation av:

 • cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter utomhus, i mark
 • cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter utomhus, ovan mark*
 • cistern och övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom skyddsområde för vattentäkt, avser både inomhus och utomhus (i mark och ovan mark)

*Cisterner över 10 kubikmeter utanför skyddsområde handläggs av räddningstjänsten.

Obs! Undantag från informationsplikten gäller endast cisterner utanför vattenskyddsområde som avses installeras inomhus ovan mark och med rörledningar ovan mark.

När krävs cisternkontroll?

Installationskontroll

Installationskontroll av cistern och tillhörande rörledningar och slangledningar ska utföras i samband med installation av cistern i mark som är större än 1 kubikmeter. Installationskontroll ska även göras av markförlagda rörledningar och slangledningar som är anslutna till en cistern som ligger ovan mark.

Återkommande kontroll

Cisterner i mark som är större än 1 kubikmeter eller cisterner ovan mark som rymmer mellan 1 och 10 kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja ska kontrolleras återkommande. Återkommande kontroll ska även ske av sekundärt skydd vid förvaring inom vattenskyddsområde.

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska utföras när en anordning har undergått omfattande reparation eller ändring, när en cistern kan ha tagit skada eller ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden. Revisionskontroll ska även utföras efter flytt av en stationär cisternanordning som fordrar omfattande installation.

Efter utförd installations-, revisions- och/eller återkommande kontroll ska kontrollrapporten hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Vilka företag utför kontroller?

Endast ackrediterade kontrollorgan får utföra kontroller och installation. Hos ackrediteringsorganet SWEDAC, finns förteckning över ackrediterade företag i Trelleborgsområdet.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cistern i mark ska i första hand avlägsnas eller, om detta inte bedöms möjligt, fyllas med sand. Påfyllningsröret och avluftningsledning ska tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag. Anmälan om att cisternen tas ur bruk samt skrotningsintyg ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter i Trelleborgs kommun (Västra Alstad, Östra Klagstorp och Trelleborg - Fuglie) gäller skyddsföreskrifter för hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Huvudman för vattentäkterna är Trelleborgs kommun. För befintliga förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer började nedanstående föreskrifter att gälla den 30 juni 2008. Det krävs då att de erforderliga skyddsanordningarna ska vara installerade. Vid nyanläggning gäller föreskrifterna direkt.

 • Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning för befintliga byggnader, för jord- och skogsbruksmaskiner, eller för användning i maskiner och fordon. För oljeförsörjning av befintlig bostadsfastighet får dock lagring av eldningsolja ske efter anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.
 • Uppställningsplats för förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer ska vara hårdgjord så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
 • Föreskrifterna (NFS 2003:24, 10 kap, med ändring 2006:16) innehåller ytterligare krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområden. Det innebär bl.a. att ytor där brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på så att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska en informationsskylt om att cisternen står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsröret.
 • Cistern eller lösa behållare om en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd, d.v.s. vara dubbelmantlad eller invallad. Invallningens volym ska motsvara den största cisternens volym plus 10 % av summan av ytterligare behållares volym. Rörledning ska vara dubbelmantlad eller ha annat sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cisterner belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.
 • 

Miljösanktionsavgifter

Från och med 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser av cisternföreskrifterna i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgift ska tas ut för:

 • överträdelse av 4 kap. 1 § NFS 2003:24 genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten om installation av cistern. Detta gäller vid installation både inom och utom vattenskyddsområde. Avgiften är 1 000 kronor.
 • överträdelse av 8 kap. 1 – 4 §§ genom att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll. Avgiften är 3 000 kronor.
 • överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall. Avgiften är 2 000 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?