Markanvisningar

Genom markanvisningsavtal fördelar kommunen mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse.

Markanvisningsavtal kan tecknas såväl före som efter detaljplanens fastställande. Vanligen tecknas först ett markanvisningsavtal och därefter ett köpekontrakt. Markanvisningsavtalet ger byggherren rätt att under en viss tid och under vissa villkor ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. För vissa områden tecknas köpekontrakt direkt. Köpekontraktet reglerar även genomförandefrågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?