Mark och exploatering

Här kan du som är exploatör anmäla ditt intresse för kommunens olika projekt.

Kommunägd mark

När kommunen äger mark som ska exploateras kan kommunen och byggherren träffa en överenskommelse som ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Denna rätt ges genom en markreservation eller ett markanvisningsavtal, vilka oftast är kopplade till genomförandet av en detaljplan.

Så anmäler du intresse om mark

Du som är exploatör kan göra en intresseanmälan om markanvisning på kommunens mark. Denna intresseanmälan görs på varje enskilt projekt när de öppnas för intresseanmälan under markanvisningar.

I väntan på att markanvisningar läggs upp kan du som exploatör göra en generell intresseanmälan genom att skicka ett mail med kontaktuppgifter och en verksamhetsbeskrivning till . Ange "Intresselista exploatering" i ämnesraden.

Riktlinjer

Riktlinjer för markanvisningsavtal (PDF-dokument, 1,3 MB)

Privatägd mark

När en privatperson äger mark som ska exploateras kan ett exploateringsavtal ingås mellan kommunen och exploatören (till exempel byggherren, fastighetsägare). Detta avtal ska säkerhetsställa genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens gemensamma mål avseende genomförandet.

Riktlinjer

Riktlinjer för exploateringsavtal (PDF-dokument, 986 kB)

Arrende

Kommunen förvaltar markreserven i avvaktan på annan markanvändning. Detta sker genom att marken upplåts med olika typer av nyttjanderätter, där arrenden är den vanligaste typen. Den allra vanligaste typen av arrende i kommunen är jordbruksarrenden och arrenden för kolonilottsföreningar. Arrenden är inte som servitut knutna till en fastighet utan till den fysiska eller juridiska person som undertecknat avtalet. Avtalet följer därför inte fastigheten och kan inte överlåtas till någon annan person utan kommunens godkännande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?