Västra Sjöstaden

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Väster om hamnen

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6. Längre österut, i hamnens nuvarande västra del, stäcker sig sedan det kommande Sjöstaden.

Planer för området

I Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg 2025 är Västra Sjöstaden tydligt utpekat som ett område att förtäta och omvandla till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Bostäder kan skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, kan möjliggöras i området. Korsningen Västra ringvägen – E6 kan göras till en entré som tydligt signalerar början av staden.

Nu tas ett planprogram fram, vars syfte är att beskriva och illustrera hur den nya stadsdelen kan se ut. Planprogrammet ska redovisa kvartersstruktur, gatustruktur, allmänna platser och kopplingar samt överskådlig exploateringsgrad. Planprogrammet ska visa på vilket sätt havet kan bli mer tillgängligt i den nya stadsdelen och för övriga staden. Målet med planprogrammet är att skapa en tydlig målbild för Västra sjöstadens utveckling, som ska ligga till grund för kommande detaljplaner och exploatering inom området.

Det här är gjort

Västra Sjöstaden finns med i Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg 2025, som togs fram 2014. I december 2017 hölls en workshop för berörda fastighetsägare samt tjänstemän och politiker från kommunen, där ambitionen och ingångsvärdena diskuterades. En avsiktsförklaring mellan Trelleborgs kommun och fastighetsägarna Midroc/Serneke samt ICA Fastigheter har undertecknats som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området. Beslut om att påbörja arbetet med ett planprogram beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2018.

Kommande arbete

  • Från oktober 2018 pågår arbete med utredningar och strukturplaner.
  • Förslag till planprogrammet beräknas ställas ut för samråd våren 2020.
  • Efter samrådet sammanställs synpunkter och eventuella ändringar i planprogrammet görs.
  • Hösten 2020 beräknas Kommunfullmäktige godkänna planprogrammet.
  • Under våren 2021 och en tid framöver, fortskrider arbetet med att upprätta detaljplaner.

Läs mer

Läs mer om Västra Sjöstaden

Läs mer om Kuststad 2025

Läs mer om Midroc

Läs mer om Serneke

Läs mer om Ica fastigheter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!