Trelleborg som Regional kärna

Region Skåne har i sin utvecklingsstrategi identifierat Trelleborg som en av regionens åtta tillväxtkärnor. Och flera stora projekt ska tillsammans bidra till att förverkliga Trelleborg som en attraktiv ort med stark tillväxt.

Foto: Region Skåne Licens: © Copyright

Skåne är den del av Sverige som har störst tätortstäthet, men även närhet mellan växlingen av urban storstad och lantliga bysamhällen. Trelleborg är med sin geografiska placering och ortsstruktur unikt och projektet ska ta tillvara på just detta för att utveckla och rusta Trelleborg inför framtiden.

Trelleborg har sin roll tillsammans med tillväxtmotorerna och andra regionala kärnor att driva utvecklingen framåt och skapa synergieffekter för hela Skåne. Regionens tillgänglighet är ett begrepp som används i den betydelsen att öka attraktiviteten för ett område. För Trelleborg innebär det att förbättra transportinfrastruktur för människor och varor, men även förbättra förutsättningarna för företagsetableringar.

Flera viktiga projekt för samhällsbyggnad

Trelleborg befinner sig i en spännande tid. De nya kommunikationerna i form av motorväg och tåg visar nu resultat och nya investeringar som Kuststad 2025, flytt av hamnen, planeringen av Business center Trelleborg samt Översiktsplanen för Trelleborg 2025 är stora projekt som kommer ge upphov till nya möjligheter. Detta projekt har som syfte att ta tillvara på de positiva effekter som följer av dessa aktiviteter. Bland annat ska Trelleborg ta rollen som kärna i regionen och utvecklas som attraktiv bostadsort. Vi vill även utvecklas till en ort med positivt pendlingsnetto med ett diversifierat näringsliv och en fortsatt god utveckling av arbetsutbudet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?