Inlösen av fastigheter

När detaljplanerna vunnit laga kraft har kommunen skyldighet och rättighet att lösa in fastigheter med beteckningen allmän plats i planen.

Dock erbjuder Trelleborgs kommun en möjlighet till förtida frivillig försäljning av bostadsfastigheter inom markzonen för planerad ringväg och hamninfart. (Markzonen = vägens bredd på 14 meter samt 30 meters skyddszon på vardera sida). Erbjudandet kvarstår tills detaljplanerna vunnit laga kraft.

Anledningen till att förtida frivillig försäljning erbjuds är att kommunen har förståelse för svårigheten att sälja en fastighet i den aktuella markzonen under planeringsprocessen.

För att säkerställa en oberoende process vid förvärv av fastigheter har Trelleborgs kommun anlitat två oberoende värderingsföretag, FS Fastighetsstrategi och Svefa. Förhandlingar sköts av de oberoende företaget Compound Interest Sweden. I september 2019 hade köpeavtal tecknats med 13 av de totalt 20 hushåll som omfattas av erbjudandet.

Vad händer med de inlösta fastigheterna?

De inlösta fastigheterna ska så snart som möjligt hyras ut via så kallade rivningskontrakt. Principen är att inga hus ska stå tomma i väntan på att de nya vägarna ska byggas. Fastigheterna ska förvaltas utifrån kommunala behov och hyras ut till privatpersoner enligt samma principer som finns i Trelleborgshems överenskommelse med kommunen. Uthyrningen kommer att ske via Boplats Syd.

Uthyrningen kommer att ske genom så kallade rivningskontrakt, som fungerar på samma sätt som om hyresgästen hyrt tills vidare och i första hand, men utan besittningsskydd. Uppsägningstiden på hyreskontrakten blir tre månader. Grundprincipen är att de inlösta fastigheterna hyrs ut i befintligt skick och att endast de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla lagkraven på kommunen som hyresvärd ska genomföras. Hyresnivån beror på fastighetens skick och läge samt de åtgärder som eventuellt krävs för att huset ska kunna hyras ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?