Ringväg och östlig infart

Detaljplanerna för östlig ringväg och ny, östlig hamninfart var ute på samråd i början av 2020. Efter att synpunkterna som kommit under samrådet sammanställts och bemötts ska detaljplanerna justeras och sedan ställas ut för granskning. Då har medborgare och myndigheter på nytt lämna synpunkter.

Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

En ringväg och östlig hamninfart med tillhörande incheckning och lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

I november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om var en östlig ringväg och hamninfart ska placeras. De beslutade alternativen kallas i konsulternas rapporter för N2, D och 3. Därefter har ett förslag till planprogram tagits fram och ställts ut på samråd. Under samrådstiden den 4 juni-31 augusti 2018 hade medborgare och myndigheter möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. I mars 2019 godkände samhällsbyggnadsnämnden samrådshandlingen där de nästan 60 inkomna synpunkterna besvarats.

En visualiseringsfilm med den valda korridoren har producerats i samarbete med de två konsultfirmorna WSP och Tyréns som utrett de olika placeringsalternativen.

Kort efter beslutet om ringvägs- och hamninfartskorridor inleddes dialog med fastighetsägare och arrendatorer inom området. Alla som äger eller arrenderar mark inom markzonen för vägen har bjudits in till informationsmöten där projektet informerat om den fortsatta processen samt, för ägare av bostadsfastigheter, möjligheten till frivillig förtida inlösen.

Under våren 2019 kompletterades befintlig naturvärdesinventering.

Kommande arbete

Framöver kan det bli aktuellt med arkeologisk förundersökning på två ställen som arkelogerna pekade ut som intressanta vid steg 2-utredningen som gjordes sommaren 2018. Tanken är att detta arbete ska beställas först när vägens placering vid de aktuella sträckorna fastställs mer i detalj.

Bakgrund

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att Trelleborgs kommun ska arbeta för en ringväg och östlig infart. I enlighet med beslutet har Tyréns, WSP och Norconsult under våren 2017 tagit fram olika placeringsalternativ för vägen mellan väg 108 och väg 9.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!