Ringväg och östlig infart

Arbetet med detaljplaner för östlig ringväg, östlig hamninfart och incheckning pågår. Samråd planeras under hösten 2019.

Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.

En ringväg och östlig hamninfart med tillhörande incheckning och lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

I november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om var en östlig ringväg och hamninfart ska placeras. De beslutade alternativen kallas i konsulternas rapporter för N2, D och 3. Därefter har ett förslag till planprogram tagits fram och ställts ut på samråd. Under samrådstiden den 4 juni-31 augusti 2018 har medborgare och myndigheter haft möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

En visualiseringsfilm med den valda korridoren har producerats i samarbete med de två konsultfirmorna WSP och Tyréns som utrett de olika placeringsalternativen.

Kort efter beslutet om ringvägs- och hamninfartskorridor inleddes dialog med fastighetsägare och arrendatorer inom området. Alla som äger eller arrenderar mark inom markzonen för vägen har bjudits in till informationsmöten där projektet informerat om den fortsatta processen samt, för ägare av bostadsfastigheter, möjligheten till frivillig förtida inlösen.

Kommande arbete

Planprogrammet för östlig ringväg, östlig hamninfart och incheckning ställdes ut på samråd sommaren 2018. I mars 2019 godkände samhällsbyggnadsnämnden samrådshandlingen där de nästan 60 inkomna synpunkterna besvarats.

Nästa steg är att det ska tas fram detaljplaner för ringvägen och hamninfarten. Samråd, och möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanerna, planeras under hösten 2019. Överklagande av själva ringvägen kan göras först i samband med att det tas fram detaljplaner.

Under våren 2019 ska den naturvärdesinventering som gjorts kompletteras. Framöver kan det också bli aktuellt med arkeologisk förundersökning på två ställen som arkelogerna pekade ut som intressanta vid steg 2-utredningen som gjordes sommaren 2018. Tanken är att detta arbete ska beställas först när vägens placering vid de aktuella sträckorna fastställs mer i detalj.

Bakgrund

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att Trelleborgs kommun ska arbeta för en ringväg och östlig infart. I enlighet med beslutet har Tyréns, WSP och Norconsult under våren 2017 tagit fram olika placeringsalternativ för vägen mellan väg 108 och väg 9.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?