Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner. En för orterna och landsbygden, så kallad översiktplan eller ÖP, en för staden, så kallad fördjupad översiktsplan eller FÖP.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för mark-, vatten- och bebyggelseutveckling samt hur befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas eller bevaras. En översiktsplan ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet.

Hur används översiktsplanen?

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för dialogen mellan kommunen och staten avseende riksintressen samt de allmänna intressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplaner i Trelleborg

Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner. En för orterna och landsbygden, så kallad översiktsplan eller ÖP, samt en för staden, så kallad fördjupad översiktplan eller FÖP.

Här kan du läsa om kommunens översiktsplan för 2028 som är antagen 2018.

Här kan du läsa om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025

Här kan du läsa om den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2035.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?