Detaljplan för Västervång 2:25 m.fl. "Södra Gränstorp"

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Detaljplanen ska även pröva lämpligheten att uppföra en förskola/skola inom planområdet. Syftet är även att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar i området som ansluter till omkringliggande gator.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2019-04-09, § 58, beslutat att anta detaljplan för del av Västervång 2:25 m.fl. ”Södra Gränstorp” – DP 230.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-04-16.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 8 maj 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner

Granskningshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 2,2 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,8 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 5,4 MB)

Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 295 kB)

Antagandehandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?