Detaljplan för Västervång 2:25 m.fl. "Södra Gränstorp"

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Detaljplanen ska även pröva lämpligheten att uppföra en förskola/skola inom planområdet. Syftet är även att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar i området som ansluter till omkringliggande gator.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 2018-12-03 – 2019-01-07 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg.

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 7 januari 2019. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn och din adress, och detaljplanens diarienummer.

Granskningshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 2,2 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,8 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 5,4 MB)

Samrådsredogörelse  (PDF-dokument, 295 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?