Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Angränsande område består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med denna plan kompletteras med flerbostadshus och radhus - vilket slapar ett mer varierat bostadsutbud i denna delen av Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamheter i bottenplan på flerbostadshusen.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-02-11, § 40, beslutat att anta detaljplan för del av Östervång 1:83 m.fl. ”Bovieran” – DP 245.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-02-17.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 10 mars 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt Nina Schwab.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 1,3 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8,3 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 6,4 MB)

Granskningshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 1,3 MB)

Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 3,4 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8,3 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 8 MB)

Antagandehandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!