Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Angränsande område består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med denna plan kompletteras med flerbostadshus och radhus - vilket slapar ett mer varierat bostadsutbud i denna delen av Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamheter i bottenplan på flerbostadshusen.

Planförslaget finns för granskning från 16 december 2019 till 12 januari 2020. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 12 januari 2020. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer PL-2018-21.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 1,3 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8,3 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 6,4 MB)

Granskningshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 1,3 MB)

Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 3,4 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8,3 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 8 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!