Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads­bebyggelse och förskola med tillhörande lokalgata. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpeka­de träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör viktiga kvalitéer till skolverksamheten och för de boende i området. Planområdet är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9.

Planområde
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planområde

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2018-11-26, § 229, beslutat att anta detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 ”Gröningen”– DP 200.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2018-06-18

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 29 december 2018 vinner detaljplanen laga kraft.

Samråd 15/12 2014 - 19/1 2015
Samrådshandlingar (PDF-dokument, 2,8 MB)

Granskningstillfälle 1 20/4 2015 - 18/5 2015
Granskningshandlingar (PDF-dokument, 31,6 MB)

Granskningstillfälle 2 25/6 2018 - 17/8 2018
Plankarta (PDF-dokument, 6,7 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 18,1 MB)
Granskningsutlåtande (PDF-dokument, 906 kB)

Antagandehandlingar
Plankarta (PDF-dokument, 7,1 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,2 MB)
Granskningsutlåtande (PDF-dokument, 928 kB)

Protokoll KF (PDF-dokument, 597 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?