Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl - "Västervång Ost" och "Västra Gränstorp"

Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

Lundavägen är den norra entrén till Trelleborgs stad, vilket behöver synliggöras i den fysiska miljön omkring vägen. En förtätning inom planområdena hjälper till att stärka upp Lundavägen så att den upplevs som en huvudgata in till staden.

Planförslagen finns utställda för granskning från den 8 oktober 2019 till den 29 oktober 2019 och är då tillgängliga på följande platser i Trelleborg:

Har du synpunkter på förslagen ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 29 oktober 2019. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer - PL-2019-69 Västra Gränstorp och PL-2019-73 Västervång Ost.

Samrådshandlingar DP 233 Västervång Nordost

Följebrev (PDF-dokument, 428 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2,8 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 9,5 MB)

Granskningshandlingar DP 233 Västervång Nordost

Granskningshandlingar 2, DP 233 Västervång Ost

Granskningshandlingar 2, DP 259 Västra Gränstorp

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?