Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl - "Västervång Ost" och "Västra Gränstorp"

Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

Lundavägen är den norra entrén till Trelleborgs stad, vilket behöver synliggöras i den fysiska miljön omkring vägen. En förtätning inom planområdena hjälper till att stärka upp Lundavägen så att den upplevs som en huvudgata in till staden.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2019-12-03, § 215 och 216, beslutat att anta detaljplan för del av Västervång 2:25 m.fl. "Västra Gränstorp" - DP 259 och del av Västervång 2:25 m.fl. ”Västervång Ost” – DP 233. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-12-13.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 3 januari 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

DP 259 vann laga kraft den 7 januari 2020.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post : eller via telefon 0410-73 30 00 (Kundtjänst) -uppge diarienummer PL-2019-73 Västervång Ost eller PL-2019-69 Västra Gränstorp.

Samrådshandlingar DP 233 Västervång Nordost

Följebrev (PDF-dokument, 428 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2,8 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 9,5 MB)

Granskningshandlingar DP 233 Västervång Nordost

Granskningshandlingar 2, DP 233 Västervång Ost

Antagandehandlingar, DP 233 Västervång Ost

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?