Detaljplan för Tågarp 6:9 och Västervång 2:25 m fl "Västervång Nordost"

Syftet med detaljplanen är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder. Centrumändamål tillåts även i det nordöstra planområdet. Syftet med detaljplanen är att kunna komplettera norra Trelleborg med flerbostadshus.

Lundavägen är den norra entrén till Trelleborgs stad, vilket behöver synliggöras i den fysiska miljön omkring vägen. Bebyggelsen uppförs högre mot Lundavägen för att skapa en stadmässighet och ett mer definierat gaturum och lägre mot befintlig villabebyggelsen för att anpassa till befintliga bebyggelsehöjder.

Bebyggelsen placeras så nära Lundavägen som möjligt för att tydligt avgränsa gaturummet och skapa stadsmässighet samtidigt som den uppväxta pilallén bevaras. Även i det nordöstra planområdet föreslås bebyggelsen vara högre i kvarteret mot Lundavägen och lägre närmre byn Gränstorp.

Planförslaget finns utställt från den 27 november 2018 till den 4 januari 2019 och är då tillgängligt på följande platser i:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 4 januari 2019. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer.

Välkommen på samrådsmöte! Allmänheten är välkomna på samrådsmöte onsdag den 5 december klockan 18.00, i Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 428 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2,8 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 9,5 MB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?