Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. "Allmogevägen"

Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallskolan.

Planförslaget finns utställt från den 29 oktober till den 26 november och är då tillgängligt på följande platser i:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 26 november 2018. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer.

Välkommen på samrådsmöte! Allmänheten är välkomna på samrådsmöte onsdag den 7 november klockan 18.00, i Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 2,2 MB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 4,5 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 4,3 MB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?