Ändring för del av stadsplan för Pilevallsskolan 1 m-fl. (A 185) för del av fastigheten Köpingeskolan 1

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd på 13 meter inom södra delen av fastigheten Köpingeskolan 1.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2019-12-03, § 214, beslutat att anta Ändring av detaljplan för Stadsplan A 185 Pilevallsskolan 1 m.fl. – DP 254.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-12-13.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 3 januari 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via telefon, 0410-73 30 00 (Kundtjänst). Ange diarienummer PL-2019-54.

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?