Detaljplan för Kattegatt 20 m.fl. ”Thysells i Anderslöv” Trelleborgs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för om- och tillbyggnad av Thysells varuhus till en mångfald av funktioner så som vårdcentral, äldreboende, förskola och andra kompletterande centrumfunktioner. Planen syftar även till att möjliggöra att nya bostäder i framförallt flerbostadshus eller radhus byggs ut i en kvartersstruktur som stärker gatumiljön utmed väg 101.

Planen ställs ut på granskning en andra gång därför att justeringar har gjorts i planhandlingarna. Justeringar är gjorda framförallt med hänvisning till regeringens beslut om ändringar i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Andra mindre justeringar har gjorts vilka sammanfattas i granskningsutlåtandet.

Planförfarandet har tidigare ändrats till utökat förfarande då planen avviker från översiktsplanen genom att föreslå ändrad markanvändning inom området.

Granskningshandlingar (granskningtillfälle 2)
Följebrev granskning 2  (PDF-dokument, 143 kB)
Plankarta granskning 2  (PDF-dokument, 2,9 MB)
Planbeskrivning granskning 2 
 (PDF-dokument, 2,8 MB)
Granskningsutlåtande (PDF-dokument, 124 kB)

Granskningshandlingar (granskningtillfälle 1)
Kungörelse granskning (PDF-dokument, 36 kB)
Plankarta granskning.pdf (PDF-dokument, 2,4 MB)
Planbeskrivning granskning
 (PDF-dokument, 2,6 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 154 kB)

Samrådshandlingar
Följebrev (PDF-dokument, 153 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?