Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Planförslaget finns utställt för granskning från den 17 juni till den 19 augusti 2019. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 19 augusti 2019. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL.2018-11.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 446 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 4,1 MB)
Illustration (PDF-dokument, 8,1 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,6 MB)
Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)
Samrådsredogörelse planprogram (PDF-dokument, 602 kB)

Granskningshandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?