Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun har 2019-11-05, § 192, beslutat att anta detaljplan för Innerstaden 3:77 ”Övre och Stadsparken” – DP 243.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-11-12.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 3 december 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 446 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 4,1 MB)
Illustration (PDF-dokument, 8,1 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,6 MB)
Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)
Samrådsredogörelse planprogram (PDF-dokument, 602 kB)

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

SBN 2019-11-05 Protokollsutdrag   (PDF-dokument, 215 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?