Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Planförslaget finns utställt från 24 februari till 23 mars. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 23 mars 2020. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL-2018-12.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 419 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 11,9 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,8 MB)
Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)
Samrådsredogörelse planprogram (PDF-dokument, 602 kB)

Granskningshandlingar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?