Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Planförslaget finns utställt från 29 oktober till 26 november. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 26 november 2018. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer.

Välkommen på samrådsmöte! Allmänheten är välkomna på samrådsmöte onsdag 7 november klockan 19.00, i Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 419 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 11,9 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,8 MB)
Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)
Samrådsredogörelse planprogram (PDF-dokument, 602 kB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?