Ändring av stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Hjorten 14

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en bebyggelse i upp till fyra våningar och ta bort planbestämmelse i gällande stadsplan för Trelleborgs stad (A0) om maximalt tre våningar för fastigheten. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-01-07, § 13, beslutat att anta ändring av detaljplan för del av stadsplan A0 för Trelleborgs stad– DP 253.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-01-10.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 31 januari 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 559 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 3,5 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,9 MB)

Granskningshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 547 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 2,4 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 161 kB)

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtande (PDF-dokument, 166 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 2,4 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 161 kB)

Protokoll SBN § 13 2020-01-07 (PDF-dokument, 126 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?