Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 62) norra delen av Mellanköpingeområdet

Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Pilevallsskolan 1 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-02-11, § 39, beslutat att anta Ändring av detaljplan för Stadsplan A 62 norra delen av Mellanköpingeområdet – DP 260.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-02-17.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 9 mars 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt Gunnar Göransson

Samrådshandlingar:

Följebrev (PDF-dokument, 862 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 437 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 13,5 MB)

Antagandehandlingar:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?