Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborg.

Söker du en redan antagen detaljplan så hittar du den här

Aktuella detaljplaner

 • Ändring av detaljplan 265 Haren 32

  Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Haren 32. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14meter.

 • Ändring av detaljplan 266 Bocken 6

  Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Bocken 6. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

 • Detaljplan Östra torp 20:37 m fl Smygehuks parkering

  Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.

  Syftet med detaljplanen är planlägga för parkeringsplats till Sveriges sydligaste besöksmål. Smygehuk har mellan 250 000 - 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från området.

 • Detaljplan 241 för Kiosken 1 med flera

  Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör två nya byggnader utmed Nygatan, placerade söder om Stadsparken och i förlängningen av kvarteret Bävern fram till Stortorget.

 • Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv Nordstjärnan

  Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Nordstjärnan 49 och 56 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

 • Detaljplan del av Västra Torp 7:18, ”Böste västra”

  Kartan visar planområdets avgränsningar.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

 • Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Angränsande område består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med denna plan kompletteras med flerbostadshus och radhus - vilket slapar ett mer varierat bostadsutbud i denna delen av Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamheter i bottenplan på flerbostadshusen.

 • Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 m.fl.)

  Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

  Syftet med detaljplanen för den Östra ringvägen är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9.

 • Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 m.fl.)

  Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

  Syftet med detaljplanen för den Östra hamninfarten är att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

 • Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 62) norra delen av Mellanköpingeområdet

  Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Pilevallsskolan 1 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

 • Detaljplan för Stuckatören 1 m.fl.

  Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

 • Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl - "Västervång Ost" och "Västra Gränstorp"

  Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

 • Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!