Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

En detaljplan
Foto: Kajsa Rue Hallén Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika En detaljplan

Gällande detaljplaner hittar du i vår digitala kommunkarta.

Detaljplaner under arbete hittar du här.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast en mindre del av kommunen, kanske ett kvarter eller några fastigheter. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till plankartan hör planbestämmelser och en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad marken ska användas till, exempelvis om den ska användas för bostäder, handel eller kontor eller något annat. Men också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten, vilken mark som ska vara privat osv.

En detaljplan kan initieras på olika sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att en detaljplan ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller för att lösa frågor som till exempel vägar, VA-försörjning, utbyggnad av skolor mm.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?