Abonnemang och tjänster, avgifter, regler

Här kan du läsa om våra abonnemang och övriga tjänster. Här finns också information om vilka lagar, regler och föreskrifter som styr vår verksamhet.

Hämtningsdagarna för dina avfalls- och trädgårdsavfallskärl finns på Mina Sidor. Följ länken till Mina Sidor och logga in med kundnummer (finns längst upp till höger på fakturan från Tekniska förvaltningen, Trelleborg kommun).

Som fastighetsägare ska du ha ett abonnemang för hämtning av avfall

Abonnemang för matavfall i flerfamiljsfastigheter Utsortering av matavfall är obligatorisk, och gratis, kontakta Kundtjänst om det inte finns i din fastighet.
Matavfallsinsamling

Helårsabonnemang En- och tvåfamiljsfastigheter har standardabonnemanget i det nya insamlingssystemet med källsortering i åtta fack: Kärl 1  töms varannan vecka och Kärl 2 töms var fjärde vecka. Se information under fliken Det nya insamlingssystemet. Alternativet, efter överenskommelse med avfalls- och återvinningsavdelningen, är tömning varannan vecka på kärl för restavfall 190 liter samt matavfall 140 liter (obligatoriskt). Verksamheter och flerfamiljsfastigheter har oftast veckotömning på 660 liters kärl eller 370 liter.

Abonnemang för fritidshus Har du fritidshus så tömmer vi Kärl 1 17 gånger per år (varannan vecka) under perioden vecka 11-43 respektive vecka 12-44. Kärl 2 töms vecka 11-43, vecka 12-44, vecka 13-45 eller vecka 14-46, beroende på vilket område din fastighet tillhör. Kontakta Kundtjänst om du är osäker på ditt hämtningsschema eller logga in på Mina Sidor.

Gemensamt kärl med grannen Har du inte så mycket avfall kan du dela kärl med närliggande fastighet efter ansökan hos avfalls- och återvinningsavdelningen. Den fasta avgiften, grundavgiften, betalar var fastighet för sig. Se Taxor och avgifter.

Extra mycket avfall Om du någon gång har extra mycket avfall utför vi, mot avgift, extra hämtning inom tre arbetsdagar efter beställning.

Tillägg för dragavstånd Om du inte själv kan dra kärlen ut till farbar väg (hämtstället) finns möjlighet att beställa abonnemang där kärlförflyttningen ingår. Förutsättningen för att beviljas detta abonnemang är att hela dragvägen är hårdgjord och utan lutning. Se Taxor och avgifter.

Är fastigheten obebodd? Om huset står obebott (till exempel på grund av renovering) kan tidsbegränsat uppehåll från hämtning av hushållsavfall och slam beviljas av tekniska nämnden. Även de som beviljas uppehåll måste betala den fasta avgiften, grundavgiften. Hämta ansökningsblankett under Självbetjäning och Felanmälan.

Du ansvarar för avfallskärlet som finns på fastigheten Avfallskärlen som sätts ut i kommunen ägs av tekniska förvaltningens avfalls- och återvinnings-avdelning. Om kärlet förstörs eller försvinner blir du som fastighetsägare ersättningsskyldig. Skölj ur kärlet vid behov, särskilt under den varma årstiden. Illaluktande avfallskärl är inte trevligt, varken för dig eller för personalen som hanterar kärlen.

Viktigt att veta om avfallshämtningen

  1. Vi tömmer alla dagar 06.00-22.00, måndag till fredag, även vid helgdag. Avfallskärlet ska stå på hämtplatsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Har vi missat att tömma ditt kärl ska du omgående anmäla utebliven hämtning till vår e-tjänst Självbetjäning och Felanmälan eller kontakta Kundtjänst. Låt kärlet stå kvar på hämtplatsen tills det blivit tömt.
  2. Avfallskärlen ska placeras väl synliga, högst 3 meter från farbar väg eller på annan överenskommen plats. Generellt sett ska kärl för hushållsavfall stå med handtaget och hjulen mot gatan/vägen. Men de nya kärlen, med ett tredje hjul, kan stå med lilla hjulet mot gatan/vägen om underlaget är slätt, hårdgjort och utan lutning hela vägen ut till fordonet. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor eller liknande. Löst grus, singel och gräs är inte hårdgjort underlag.
  3. Paketera avfallet för att undvika att det flyger ut och skräpar ner vid tömningen.
  4. Transportvägen måste hålla en viss standard. Ett insamlingsfordon väger cirka 18 ton så fri sikt och framkomlighet är av största vikt. Fastighetsägare bör varje år se över växtligheten nära körbanan (träd, buskar, häckar).

Handbok för avfallsutrymmen och transporter

Avfall Sverige har gett ut en ny handbok som presenterar både lagkrav och branschkrav och ger också rekommendationer som kan skapa en trevligare plats för både avfallslämnare och avfallshämtare. Du hämtar handboken som pdf-fil på denna sida.

Avfallshämtning vintertid

Tänk på att du som fastighetsägare är skyldig att hålla vägen fram till avfallskärlet snö- och isfri så att den som hämtar avfallet inte riskerar att skada sig i arbetet. Skotta även bort snövallen efter snöplogen eftersom det är svårt att dra kärlet över vallen och ta bort snö från kärlets lock.

Vinterplacering av avfallskärlet intill farbar väg kan vara bra om möjlighet finns (efter överenskommelse med avfalls- och återvinningsavdelningen).

Om vägen bedömts som inte framkomlig, eller om det inte varit skottat fram till avfallskärlet, får du förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning alternativt beställa en hämtning mot avgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!