Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I Trelleborgs förskolor och skolor pågår ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete inom många olika områden för att säkerställa kvalitet och likvärdighet. Utgångspunkten är att identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer som bidrar till högre måluppfyllelse.

Ett definierat utvecklingsområde är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom att stödja alla lärare i att utveckla undervisningen med fokus på barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling så kommer kvaliteten i undervisningen att höjas ytterligare och måluppfyllelsen att öka.

Barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar

Barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar, med det menas att all pedagogisk personal medvetet arbetar med att stödja, stimulera, engagera och utmana språkutvecklingen. När man jämför de olika läroplanerna framgår det tydligt att alla barn och elever ska ges förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt. Ett väl fungerande språk är en grundförutsättning för att nå framgång såväl i förskolan och skolan som vidare i livet.

Den senaste PISA studien visar att kunskapsresultaten i Sverige sjunker ibland annat läsförståelse, den visar vidare att pojkar i genomsnitt försämrat sina resultat mer än flickor.

- Vi når goda resultat i Trelleborg idag och arbetar målmedvetet med att bli ännu bättre. När vi analyserar våra resultat ser vi bland annat att vårt arbete med att utveckla elevernas läsförståelse och skriftliga förmåga behöver utvecklas, vi strävar efter att åstadkomma en jämn och hög kvalitet i resultatutvecklingen för både flickor och pojkar. Vi har många nya barn, elever och studerande som är nyanlända till Sverige och som ska ges optimala förutsättningar att utveckla ett andra språk. Detta ställer fortsatt höga krav på samtliga medarbetare i vår organisation att medvetet arbeta språkutvecklande inom alla områden och ämnen, säger förvaltningschef Jytte Lindborg.

Vi arbetar tillsammans målmedvetet med att utveckla verksamheten så att alla barn, elever och studerande ska ges de bästa möjligheterna för att lyckas i skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?