Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan har egna kursplaner och betygskriterier som omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolans kursplan innehåller i stort sett samma ämnen som grundskolans.

Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå som eleverna befinner sig i.

Grundsärskolans ämnen

Kursplanen anger varje ämnes syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Målen ska ha uppnåtts i slutet av årskurs sex och nio.

Grundsärskolans kursplan

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Teknik

Betyg/intyg

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning som de gått igenom. Om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats. Det sista betyget på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg.

Högst betyg är A och lägsta betyg är E. För elever som inte uppnår kraven för betyget E ska betyg inte sättas i ämnet. Betyget E eller högre i slutet av årskurs 6 betyder godkänt.

En elev i grundsärskolan kan även genomgå en prövning i ett eller flera ämnen och på så sätt också få betyg i grundskolan.

Grundsärskolan Västervång

Grundsärskolan är lokalt integrerad på Västervång och är uppdelad i tre åldersblandade grupper i skolår 4-9. I varje grupp arbetar lärare och en eller två förskollärare/elevassistenter. Verksamheten har nära samarbete med grundskolan.

Elever i grundsärskolan kan också få sin undervisning som integrerad i en grundskoleklass i någon av kommunens grundskolor.

För mer information vänligen besök Västervångskolans hemsida eller kontakta rektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?