Särskola

Inom Trelleborgs kommun finns grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola, fritidshem, gymnasiesärskola och särvux. Verksamheterna är förlagda på olika skolenheter i kommunen och har egen rektor för samtlig särskoleverksamhet.

Skolskjuts till särskolan

Du som bor och går i grund- eller gymnasiesärskola i Trelleborgs kommun eller nationellt program på gymnasiesärskola i närliggande kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.

Information om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Ur Skollagen Kap 7 § 5
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de är har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan.

Ur Skollagen Kap 29 § 8
Det som i denna lag sägs om personer med utvecklingsstörning gäller även dem som har fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Ur Skollagen Kap 18 § 4
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

För bedömning av barnets behörighet till särskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning.

  • Den psykologiska utredningen ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning
  • Den medicinska utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter
  • Den pedagogiska utredningen ska avgöra om barnet har förutsättningar att nå kunskaper i grundskolan
  • Den sociala utredningen syftar till att komplettera underlaget och visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan som påverkar möjligheten att läsa och klara skolarbetet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?