Modersmålsundervisning på grundskola och särskola

Modersmålsundervisning erbjuds elever som har ett annat modersmål än svenska. Förutsättningar är att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och önskar få modersmålsundervisning.

Det är modersmålsläraren som bedömer om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att elevens språkliga färdigheter möjliggör för honom/henne att klara kunskapskraven muntligt och skriftligt inom ramen för undervisning för årskurs 3 eller 6.

Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Elever med modersmål som tillhör minoritetsspråket erbjuds modersmålsundervisning utan att kravet för grundläggande kunskaper i språket uppfylls.

För grundsärskolans elever gäller samma regel. Elever som går i särskolan får modersmålsundervisning som läses inom ramen för elevens val eller utanför timplanen. Undervisningen ordnas individuellt för varje elev.

De största språkgrupperna är arabiska, bosniska, albanska och polska. Utöver de kommunala skolorna läser 55 elever modersmål på friskolor i följande 12 språk: engelska, bosniska, danska, finska, grekiska, mandarin, makedonska, polska, spanska, tagalog, thai, tyska och ungerska. 11 elever läser finska som minoritetsspråk. I grundsärskolan har vi sex elever som läser sitt modersmål. I gymnasiesärskolan är det fyra elever.

Blanketter

Blanketter för ansökan och anmälan finns under självbetjäning.

Grundskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?