Modersmål

Trelleborg är en mångkulturell stad, det pratas 35 olika språk i skolan utöver svenska. Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas.

Bildningsnämnden har beslutat att från och med 2019 erbjuda modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun från och med årskurs 1 och som högst i sammanlagt sju läsår. Eleven har dock rätt till fortsatt modersmålsundervisning om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning. Om undervisningen anordnas som individuellt val eller ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har eleven också rätt att få fortsatt undervisning i sitt modersmål.

(Källor: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen)

Tre syften med utvecklingen av modersmålet:

  • Modersmålet har stor betydelse för barnens identitet och självkänsla
  • Modersmålet är grunden för barnens förmåga till inlärning
  • Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare

En elev har rätt att läsa sitt modersmål om:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • ett visst antal elever önskar sådan undervisning
  • det finns en lämplig lärare

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för minoritetsspråken.

Modersmålsverksamhet i Trelleborg består av en enhetschef, 6 arbetslag med var sin arbetslagsledare och 54 lärare som ger stöd/undervisar 1336 flerspråkiga barn/elever i deras modersmål som är utspridda på alla förskolor/skolor i hela Trelleborgs kommun.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Modersmålslärarna har moderna och trivsamma lokaler i Pilevallskolans B byggnad. Nästan alla lärare är här på onsdagarna mellan 08.00-11.00 då den tiden används åt konferenser, arbetsplatsträffar, arbete i egna arbetslag med arbetslagsledare, arbete med försteläraren, utvecklingsgrupper och egna planeringar.

Föräldrasamverkan

Modersmålsenheten bildade föräldrarådet för att ha nära, meningsfullt och utvecklande samarbete med hemmet i frågor kring modersmålsundervisningen. Föräldrarådet består av föräldrar som frivilligt anmäler sig och har sina egna barn i verksamheten. Att vara med i ett föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. På föräldrarådet informerar enhetschefen eller medarbetarna föräldrarepresentanter om verksamheten och dess utveckling.

Blanketter

Blanketter för ansökan, anmälan och anhållan finns under självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!