Betyg, individuell studieplan

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete samt i grundskolans ämnen i de fall undervisning i dessa får förekomma i gymnasieskolan.

Betyg

Ur Skollagen Kap 15

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Som betyg på en kurs ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg ska bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs.

Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev har nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen ska betyget E användas. I annat fall ska betyget F användas.

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas.

Ur Gymnasieförordningen Kap 8
Kunskapskrav ska finnas för betygen A-E. Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Individuell studieplan

Ur Skollagen Kap 16
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

Ur Gymnasieförordningen Kap 1
En elevs individuella studieplan ska, när det är aktuellt, innehålla uppgifter om:

  • vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort
  • huruvida eleven följer ett fullständigt eller utökat program
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet
  • huruvida eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut
  • huruvida eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om
    möjligt vilka kurser som har tagits bort
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram

Hjälpte informationen på den här sidan dig?