Fritidshem

Fritidshemmen regleras av nationella författningar och kommunala föreskrifter. Syftet för verksamheten är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På fritidshemmet vistas barn före och efter förskoleklass och grundskola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen har normalt öppet mellan 06.30 – 18.30.

Verksamheten erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till:

  • föräldrarnas förvärvsarbete eller studier
  • om eleven har ett eget behov
  • om eleven har eget behov på grund av familjens situation i övrigt

Anmälan till fritidshemsplats görs så snart behov finns. I Trelleborg finns ingen automatisk övergång mellan förskola och förskoleklass/fritidshem. De föräldrar som önskar plats på fritidshem när barnet börjar förskoleklass måste anmäla detta. Anmälan görs i samband med skolvalet eller när behov uppstår.

Platsen på förskolan avslutas automatiskt när barnet övergår till förskoleklass. Om du inte har behov av omsorg under sommaren kan platsen sägas upp redan under våren. 5 veckors uppsägningstid gäller.

Uppsägning av plats på fritidshem sker via IST förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Fem veckors uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum.

Övrigt

Fritidshemmen stänger fyra dagar per år för gemensam kompetensutveckling. Ingen avgiftsreducering görs.

Placering

Vid placering lämnar vårdnadshavarna schema via IST förskola och fritidshem utifrån familjens omsorgsbehov. Omsorgsbehovet är den tid då föräldrar/sambor arbetar/studerar samtidigt inklusive restid till och från arbete/skola.

Under semester eller annan ledighet har man inte rätt till fritidshem. Särskilda skäl gällande vistelsetid avgörs i samråd med respektive rektor. Under förälders sjukdom erbjuds barnet plats under tid som kan anses skälig (läkarintyg).

Förtur/dispens

Undantag från gällande regler kan göras efter prövning gentemot skollagen kap. 14 § 5 och 6. Detta gäller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Tystnadsplikt

All personal inom fritidshemsverksamheten har tystnadsplikt när det gäller personliga förhållanden rörande barn och föräldrar. Personalen är dock genom sin anställning skyldig att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa psykiskt eller fysiskt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?