Välkommen till Trelleborgs förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till dess att de börjar i förskoleklass/grundskola. I Trelleborg bedrivs verksamheten i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Förskolan

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnet till fortsatt utbildning.

Verksamheten i förskolan utgår huvudsakligen från statliga styrdokument:

  • Läroplan för förskolan
  • Skollagen

I Trelleborg finns kommunala och fristående förskolor.

Kommunala förskolor drivs av Trelleborgs kommun, medan fristående förskolor drivs av en annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel av aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Förskolans pedagogiska arbete ska ledas av förskolechef och förskollärare så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Pedagogisk omsorg

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem. Gruppen består oftast av fem till sex barn. De kan vara i åldern ett till fem år. Läroplanen för förskolan ska genomsyra verksamheten. Den är vägledande men inte bindande.

Familjecenter - öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barnen leka enskilt eller i grupp. Det kostar inget, och du behöver inte anmäla barnet i förväg. Du som vårdnadshavare ska vara med på öppna förskolan.

Syftet är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med dig som vuxen besökare.

För dig som vårdnadshavare är öppna förskolan en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra. Du får stöd i föräldraskapet av de anställda pedagogerna. Ofta kan du gå på regelbundna träffar med teman eller för en särskild grupp, till exempel ensamstående föräldrar eller unga föräldrar. Öppen förskola erbjuder även ABC-föräldrautbildning och Komet.

Allmän förskola

De barn, som inte redan har plats i förskolan, erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Barnen erbjuds plats på förskolan 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar. Den allmänna förskolan är gratis

Trygghet

Alla förskolor har en likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen revideras varje år (se länk under respektive förskola).

I förskolan har pedagogerna möjlighet att få stöd i sitt arbete med barns utveckling och lärande via specialpedagog och ett tal och språkteam. Detta sker i samarbete med vårdnadshavarna.

Tystnadsplikt/Anmälningsplikt

All personal inom förskoleverksamheten har tystnadsplikt när det gäller personliga förhållanden rörande barn och föräldrar. Personalen är dock genom sin anställning skyldig att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa psykiskt eller fysiskt.

Kompetensutveckling

Varje förskola har rätt att stänga verksamheten under två dagar per termin. De här dagarna är för personalens kompetensutveckling och planering. Om vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna sin omsorg på egen hand erbjuds alternativ omsorg.

Föräldrautbildning

Trelleborgs kommun erbjuder regelbundet ABC-föräldrautbildning och Komet. Utbildningarna ger dig stöd som förälder och förbättrar din förmåga att lösa problem som kan uppstå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?