Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är en viktig del för att uppnå goda studieresultat. Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (skollagen(2010:800) kap. 2 § 24).

I Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket 2014) framgår att det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

samt att det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?