Vad innebär det att det måste finnas en laglig grund för behandlingen?

Varje behandling av personuppgifter måste vila på en rättslig grund. De rättsliga grunder som idag anges i PuL återfinns även i dataskyddsförordningen. Den stora skillnaden är att dataskyddsförordningen har tagit bort möjligheten för myndigheter att använda intresseavvägning som en rättslig grund. Detta innebär att myndigheter inte längre kan göra en avvägning mellan den ansvariges berättigade intressen och den registrerades rättigheter och intressen vid behandlingen av personuppgifter. För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att något av följande villkor är uppfyllda:

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
- Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person
- Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
- Intresseavvägning

Observera att myndigheter som skolan inte längre har möjlighet att använda sig av denna lagliga grund för fullgörandet av våra uppgifter! Utöver detta måste också behandlingen ha ett tydligt syfte och vara nödvändig för skolans verksamhet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?