Vad innebär det att personuppgifter endast får behandlas för berättigade ändamål?

Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Det betyder således att uppgifter som samlas in för ett visst syfte, får inte användas i ett senare skede för andra syften. För skolan innebär det att personuppgifter endast får behandlas för sådana ändamål som krävs enligt våra styrdokument. Inga "bra-att-ha-uppgifter" får behandlas eller lagras. Det måste finnas ett tydligt och kommunicerat syfte med behandlingen.

Exempel: Har man sparat foton på eller elevuppgifter från tidigare elever, så ska dessa avidentifieras eller raderas omgående.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?