Planen för nya stadsdelar tar form

Publicerad:

Ett kallbadhus vid Västra piren, ett evenemangsstråk mellan Centralstationen och Utkiken och en ny dragning av Hamngatan. Det är några av pusselbitarna i förslaget till fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet.

En fysisk strukturplan visar i grova drag hur området kan utformas.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika En fysisk strukturplan visar i grova drag hur området kan utformas.

Under 2019 anlitade Trelleborgs kommun tre konsultteam med bred kompetens. Deras uppdrag har varit att ta fram förslag på utformning av det drygt 50 hektar stora området som frigörs när hamnen flyttar till ett mer sydostligt läge.

Teamen har tagit fram förslag som ska vara genomförbara avseende bebyggelsestruktur, antal bostäder, transportinfrastruktur, grön struktur och blå struktur.

I utvärderingen av arbetet har stort fokus lagts på att analysera olika lägesegenskaper för placering av viktiga funktioner. I början av 2020 fick två av teamen fördjupningsuppdrag. Även dessa har nu utvärderats av representanter från olika verksamheter inom kommunen och slutligen lagts ihop till ett förslag. Den politiska styrgruppen för Kuststad 2025 gav nyligen projektet klartecken för att arbeta vidare med det sammanlagda förslaget.

Den fysiska strukturplanen visar hur området är tänkt att utformas när det gäller bland annat vägar, gator, kommunal service som exempelvis skolor samt grönytor. Enligt det sammanlagda förslaget bör ett framtida campus placeras i nära anslutning till Centralstationen, medan en grundskola ligger bäst i områdets västra delar, mitt i mellan centrum och Västra sjöstaden. Förslaget visar också att Strandgatan/Hamngatan bör vika av och delvis gå i nuvarande Travemündealléns sträckning för att hantera nivåskillnader och ytor för dagvatten och skyfall.

Mellan Centralstationen och Utkiken föreslås ett evenemangsstråk med utpekade platser för olika publika verksamheter. Vid västra piren finns möjlighet att bygga ett kallbadhus.

I den fysiska strukturplanen har placering av de viktigaste funktionerna pekas ut. Planen kommer att ligga till grund för fortsatt planering av området.

De två team som fick fortsättningsuppdrag är EGA tillsammans med Ramböll och Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med &Rundquist samt Cowi.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?